Contributie

Na het behalen van uw Eerste Hulp-diploma, of als u al een geldig Eerste Hulp-diploma heeft, kunt u zich opgeven als lid van onze vereniging. Hierdoor kunt u bij ons de herhalingsavonden volgen om uw diploma geldig te houden waardoor deze periodiek elke twee jaar verlengd kan worden. Komend jaar bedraagt de contributie  per persoon € 25,00. De hoogte van dit contributiebedrag wordt elk jaar op de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Geldigheid diploma
Om uw Eerste Hulp diploma geldig te houden dienen er per twee jaar twaalf reguliere 

Eerste Hulp-herhalingslessen gevolgd te worden. Daarin zit vanaf 2012 de reanimatie/AED herhalingen lessen. De datum waarop uw diploma verloopt en verlengd wordt is bekend bij het secretariaat. Dit is ook het moment waarop het Oranje Kruis reageert door te vragen of er voldaan is aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor verlenging. Mocht u niet in staat zijn om aan de gestelde voorwaarden te voldoen, neem dan contact op met het Secretariaat van de EHBO vereniging, anders bestaat de kans dat het diploma hierdoor verloopt en niet meer geldig is.

 

 
Informatieblad

'Het Reddingwezen' is een tweemaandelijks tijdschrift van de Stichting Koninklijke Nationale Organisatie voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken Het Oranje Kruis, tevens officieel orgaan van de Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen en de Nederlandse Vereniging van Artsdocenten in de EHBO. U kunt zich abonneren op het tijdschrift. Voor verdere informatie hieromtrent zie www.ehbo.nl 

Opzegging lidmaatschap
Opzegging van lidmaatschap kan tot uiterlijk 1 december van het lopende jaar door dit schriftelijk aan de secretaris te melden. U kunt ook via e-mail uw lidmaatschap opzeggen, maar zoals eerder vermeld tot uiterlijk 1 december. Doet u dit niet dan verplicht u zich de contributie voor het nieuwe jaar te betalen.

Begin januari moet er een ledenaantal opgave gedaan worden bij het hoofdbestuur. Per lid is een bedrag verschuldigd wat door de vereniging moet worden betaald. Zegt u te laat op, dan moet er toch afdracht plaatsvinden, vandaar deze 'deadline'.

 

De EHBO-vereniging Boskoop is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Zij staat ingeschreven bij de KvK Rijnland onder dossiernummer 40464858. Secretariaat: Postbus 315, 2740 AH, Waddinxveen. IBANnummer NL95 RABO 0309 8173 15 ten name van EHBO Boskoop.